Main Menu

แบบประเมินคุณภาพการให้บริการ

โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพบุคลากร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพบุคลากร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพบุคลากร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ณ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียวระหว่างวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2561

สามารถ สมัครเข้าร่วมได้ที่ ฝ่ายวิจัยและวิชาการฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ( รับจำนวนจำกัด)

DOWNLOAD ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

DOWNLOAD กำหนดการ 

 

 

 

 

“เรือนพ่อคง เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2561“เรือนพ่อคง เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมป์
.
โดยมีวัตถุประสงค์ในการมอบรางวัลเพื่อ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของชาติไว้ให้คงเป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป 2) ประกาศเกียรติคุณและเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้ที่ได้ครอบครองอาคารเก่าอันทรงคุณค่าในทางสถาปัตยกรรม และมีความอุตสาหะในการบำรุงรักษาอาคารนั้นไว้เป็นสมบัติอันทรงคุณค่าของชาติ และ 3) เสริมสร้างค่านิยมแก่สังคมในการสงวนรักษาและการใช้อาคารเดิมให้สนองประโยชน์ใช้สอยในปัจจุบันและภายหน้า แทนการรื้อทำลายเพื่อก่อสร้างอาคารใหม่
 

ประกาศผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๔ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 ประกาศผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ

โครงการส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๔ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
------------------------------------------------------------

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ ๔...

ค้นหา

Socialnetwork

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

230139

ไอพีเครื่องคุณ 54.144.75.212
Server Time: 2019-06-24 23:39:58

Login Form