Main Menu

Login Form

ร้อยดวงใจชาวราชภัฏโคราช ถวายราชสดุดีวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๙

 ร้อยดวงใจชาวราชภัฏโคราช ถวายราชสดุดีวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๙

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

โดย ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

 

 

 

ขอเชิญร่วม กิจกรรม "ตักบาตรวันพุธ" ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

 

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน
เข้าร่วมโครงการส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรม "ตักบาตรวันพุธ"  ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ในวันพุธ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไปและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในทุกวันพุธ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

 

 

ค่ายพัฒนาจิตเพื่อยกระดับคุณภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากร รุ่นที่ 1

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาจิตเพื่อยกระดับคุณภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเพื่อก่อให้เกิดความรัก และสามัคคี บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ในการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยการดำเนินการในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น จำนวน ๓๗ คน

 

สายแนนลำตะคอง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันโปงลางชิงถ้วยประราชทาน 2559

วงดนตรีโปงลาง "สายแนนลำตะคอง"  โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ!!!!!
การแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559 ซึ่งจะมีการดำเนินการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ต่อไป

การประชุมเพื่อวิพากษ์ร่างคู่มือการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อวิพากษ์ร่างคู่มือการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในฐานที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรมการท่องเที่ยว โดยมี ดร.ณัฏฐินี ทองดี เป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการ โดยการประชุมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร

ค้นหา

Socialnetwork

แบบประเมินคุณภาพการให้บริการ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

151307

ไอพีเครื่องคุณ 54.158.15.97
Server Time: 2018-06-23 00:42:18
//สคลิปดึงโค้ดเฟสบุ๊ค