Close
ลำดับ ประเภท ชื่อแหล่งศิลปกรรม สถานที่ ภาพประกอบ ดูข้อมูล
1 แหล่งศิลปกรรม ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
2 แหล่งศิลปกรรม ประตูชุมพล ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
3 แหล่งศิลปกรรม ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
4 แหล่งศิลปกรรม วัดพระนารายณ์มหาราช, วัดกลางหรือวัดกลางนคร ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
5 แหล่งศิลปกรรม วัดพนมวัน หมู่บ้าน มะค่า ตำบล บ้านโพธิ์ อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
6 แหล่งศิลปกรรม วัดปรางค์ (วัดกลาง) หรือ วัดปรางค์ทอง หมู่บ้าน พุทรา ตำบล พุทรา อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
7 แหล่งศิลปกรรม วัดบน หมู่บ้าน พุทรา ตำบล พุทรา อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
8 แหล่งศิลปกรรม วัดฝาง (ร้าง) หมู่บ้าน พุทรา ตำบล พุทรา อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
9 แหล่งศิลปกรรม ปราสาทสระหิน หมู่บ้าน ตะคุ ตำบล ตะคุ อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
10 แหล่งศิลปกรรม วัดหน้าพระธาตุ หมู่บ้าน ตะคุ ตำบล ตะคุ อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
11 แหล่งศิลปกรรม กู่สระพัง หมู่บ้าน ขอนขว้าง ตำบล เมืองปัก อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
12 แหล่งศิลปกรรม โนนหินตั้ง หมู่บ้าน มะค่า ตำบล สำโรง อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
13 แหล่งศิลปกรรม กู่เกษมหรือปราสาทบึงคำ หมู่บ้าน คลองเตย ตำบล สะแกราช อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
14 แหล่งศิลปกรรม กู่ปราสาทจำปาทอง หมู่บ้าน คลองเตย ตำบล สะแกราช อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
15 แหล่งศิลปกรรม ปราสาทหินนาแค หมู่บ้าน นาแค ตำบล เมืองปักอำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
16 แหล่งศิลปกรรม ปราสาทหนองหอย หมู่บ้าน โนนเหลื่อม ตำบล อุดมทรัพย์อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
17 แหล่งศิลปกรรม ปรางค์บ้านปรางค์ หรือปรางค์สระน้อย หมู่บ้าน ปรางค์ ตำบล นกออกอำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
18 แหล่งศิลปกรรม ปรางค์ (ศิลาแลง) วัดหนองชุมแสง (วัดพระเจ้าคอหัก) หมู่บ้าน หนองชุมแสง ตำบล ตูมอำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
19 แหล่งศิลปกรรม ปราสาทหินเมืองเก่า หมู่บ้าน เมืองเก่า ตำบล โคราชอำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
20 แหล่งศิลปกรรม เมืองแขก (ปราสาทหินเมืองแขก) หมู่บ้าน กกกอก ตำบล โคราชอำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
21 แหล่งศิลปกรรม ปราสาทหินโนนกู่ หมู่บ้าน กกกอก ตำบล โคราชอำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
22 แหล่งศิลปกรรม ปราสาทบ้านบุใหญ่ หรือปรางค์ศิลาแลง หมู่บ้าน บ้านบุใหญ่ ตำบล สูงเนินอำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
23 แหล่งศิลปกรรม กี่ (ปราสาทหินสระเพลง) หมู่บ้าน สระเพลง ตำบล สูงเนินอำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
24 แหล่งศิลปกรรม เมืองเสมา หรือเมืองนครราชสีมาเก่า หมู่บ้าน คลองขวาง ตำบล เสมาอำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
25 แหล่งศิลปกรรม พระนอนในวัดธรรมจักรเสมาราม หมู่บ้าน คลองขวาง ตำบล เสมาอำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
26 แหล่งศิลปกรรม โบสถ์ระหว่างบ้านนากลางและบ้านนาใหญ่ หมู่บ้าน นาใหญ่ ตำบล นากลาง อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
27 แหล่งศิลปกรรม โบสถ์บ้านห้วยวัด หรือ วัดจำปาใหม่ หมู่บ้าน ห้วยวัด ตำบล หนองตะใคร้อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
28 แหล่งศิลปกรรม เมืองพิมาย หมู่บ้าน - ตำบล ในเมืองอำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
29 แหล่งศิลปกรรม ท่านางสระผม หมู่บ้าน - ตำบล ในเมืองอำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
30 แหล่งศิลปกรรม กุฏิฤๅษีน้อย หมู่บ้าน - ตำบล ในเมืองอำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
31 แหล่งศิลปกรรม ปรางค์บ้านพะโค หมู่บ้าน พะโค ตำบล กระโทก อำเภอ โชคชัย จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
32 แหล่งศิลปกรรม ปรางค์สระเพลง หมู่บ้าน กระโทก ตำบล กระโทกอำเภอ โชคชัย จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
33 แหล่งศิลปกรรม ปรางค์บ้านปรางค์ หมู่บ้าน ปรางค์ ตำบล พลับพลา อำเภอ โชคชัย จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
34 แหล่งศิลปกรรม กู่บ้านปราสาท (คูบ้านปราสาท) ชื่อหมู่บ้าน โนนพัฒนา ตำบล เมืองปราสาทอำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
35 แหล่งศิลปกรรม ปราสาทบ้านปราสาท ชื่อหมู่บ้าน บ้านปราสาท ตำบล เมืองปราสาทอำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
36 แหล่งศิลปกรรม ปรางค์พลสงคราม ชื่อหมู่บ้าน พลสงคราม ตำบล พลสงครามอำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
37 แหล่งศิลปกรรม ปรางค์ครบุรี หมู่บ้าน ครบุรีใต้ ตำบล ครบุรีอำเภอ ครบุรี จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
38 แหล่งศิลปกรรม ถ้ำวัวแดง หมู่บ้าน เฉลียงโคก ตำบล เฉลียง อำเภอ ครบุรี จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
39 แหล่งศิลปกรรม กู่บ้านบ่อ หมู่บ้าน - ตำบล ชุมพวงอำเภอ ชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
40 แหล่งศิลปกรรม กู่ศิลา หมู่บ้าน โคกหินช้าง ตำบล สาหร่ายอำเภอ ชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
41 แหล่งศิลปกรรม ปรางค์บ้านสีดา หมู่บ้าน สีดา ตำบล สีดา อำเภอ สีดา จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
42 แหล่งศิลปกรรม กู่บ้านกู่ (ปรางค์บ้านกู่) หมู่บ้าน กู่ ตำบล ดอนตะหนิน อำเภอ บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
43 แหล่งศิลปกรรม วัดกลาง (วัดบ้านตูม) หมู่บ้าน ตูม ตำบล สำโรง อำเภอ โนนไทย จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
44 แหล่งศิลปกรรม โบสถ์บ้านไฟไหม้ (วัดโนนเจดีย์) หมู่บ้าน โนนเจดีย์ ตำบล บัลลังก์ อำเภอ โนนไทย จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
45 แหล่งศิลปกรรม กู่ศิลา หมู่บ้าน กู่ศิลาขันธ์ ตำบล หลุ่งประดู่ อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
46 แหล่งศิลปกรรม ปรางค์บ้านปรางค์ หมู่บ้าน ปรางค์ ตำบล หินดาด อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
47 แหล่งศิลปกรรม บ้านกงรถ ชื่อหมู่บ้าน กงรถ ตำบล กงรถอำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
48 แหล่งศิลปกรรม เมืองถ่ายจาน หรือเมืองไทยจาน หมู่บ้าน ใหม่พุทไธจารย์ ตำบล งิ้ว อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
49 แหล่งศิลปกรรม เมืองพลับพลา หมู่บ้าน เมืองพลับพลา ตำบล พลับพลา อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
50 แหล่งศิลปกรรม สถานที่50ปรางค์บ้านปรางค์ หมู่บ้าน ปรางค์นคร ตำบล บ้านปรางค์อำเภอ คง จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
51 แหล่งศิลปกรรม ปราสาทหินบ้านถนนหัก หรือเมืองเก่า หมู่บ้าน ถนนหัก ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ หนองบุญมาก จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
52 แหล่งศิลปกรรม ปราสาทหัวสระ (วัดหัวสระปรางค์เก่าคณาราม) หมู่บ้าน ปรางค์เก่า ตำบล กุดน้อย อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
53 แหล่งศิลปกรรม วัดสีคิ้ว หมู่บ้าน สีคิ้ว ตำบล สีคิ้ว อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
54 แหล่งศิลปกรรม วัดสิงห์ (ลาดบัวขาว) หมู่บ้าน ลาดบัวขาว ตำบล ลาดบัวขาว อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
55 แหล่งศิลปกรรม ปราสาทนางรำ หมู่บ้าน นางรำ ตำบล นางรำ อำเภอ ประทาย จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล
56 แหล่งศิลปกรรม เมืองเพ็ด หมู่บ้าน - ตำบล หนองพลวง อำเภอ ประทาย จังหวัด นครราชสีมา ดูข้อมูล

ร่วมอนุรักษ์

" แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น "

ฐานข้อมูลแหล่งศิลปกรรม จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สนับสนุนงบประมาณการศึกษาค้นคว้าโดย

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม